تفاوت اصلی SAN & NAS در پروتکل های دسترسی به اطلاعات یا Access Protocols است.