روز 9 ژانویه سال 2007 انقلابی در تاریخ تکنولوژی بشریت بود. روزی که آقای استیو جابز روی سن رفت و دستگاهی را معرفی کرد که