واژه SCSI همانطور که از عنوان مقاله هم مشخص است مخفف Small Computer System Interface است.