روز جمعه بیش از ۷۰ هزار کامپیوتر در سراسر جهان به یک باج WannaCry افزار آلوده شدند.