همانطورکه بارها عنوان شده است کمبود مهارت در حوزه امنیت سایبری بزرگترین مشکل و ضعفی است که ما امروزه در این حوزه با آن روبرو هستیم.