در این مقاله به سراغ معرفی ساختار مقدماتی پردازنده یا همان CPU سرور خواهیم پرداخت .