شرکت Pharmasset در پی تحقیقات دارویی و محاسباتی خود، 4 سرور Blade از HPE خریداری کرد