در دنیای اقتصادی امروز شرکتهای درگیر با موضوع سرورها و ذخیره سازها ، مواجه با چالش هایی هستند تا ما بین حجم ذخیره سازی، قابلیت اطمینان سیستم و هزینه ، تعادلی برقرار کنند.