پروژه فروش Yahoo به غول مخابراتی امریکایی Verizon سال پیش کلید خورد.