پس از رونمایی حافظه Optane SSD توسط اینتل و آزمایش آن توسط پایگاه داده آئرواسپایک ، حال به بیان نتیجه و تجربه این پایگاه می پردازیم.