این برنامه وسیله ای برای مشاهده شات های ویدیویی می باشد.