آیا زیرساخت IT شما آنقدر سریع است که بکاپگیری‌های موجود پاسخگوی آن نیست؟