حافظه های ذخیره سازی نوین چند سالی است که به طور تدریجی جایگزین ذخیره سازهای HDD شده اند.