یکی از پرسش هایی که قطعا یک بار از همه کارشناسان IT و مخابرات پرسیده شده است ، تفاوت استاندارد های مختلف شبکه های اینترنت موبایل با یکدیگر است.