MBD-X11SAT از سری مادربردهای ایستگاه های کاری سوپرمیکرو محسوب می گردد که با یک پردازنده کار می کند .