در آموزش های قبل درباره چگونگی کارکرد DHCP و دلایل استفاده از آن صحبت شد.