در سالی که گذشت، سخت افزار و معماری های بسیاری معرفی و راهی بازار شدند؛