مؤسس شرکت SpaceX ایلان ماسک قصد دارد با پرتاب ماهواره هایی به فاصله 2000 کیلومتری از مدار زمین ، اینترنت را برای همگان فراهم کند